Myśl dnia :
 

Trasa nr 10: wycieczka z Żyrardowa do Jesionki (przejazd pociągiem PKP) i z Jesionki PKP przez Zabudziska, Prochowy Młynek, doliną Korabiewki, Grabskie Budy, Rudę do Skiernbiewic - Rawki PKP (ok. 17,5 km).

Trasa prowadzi przez lasy. Najciekawsze odcinki szlaku przebiegają w sąsiedztwie rzeczek Korabiewki i Rawki. Orientacja w terenie miejscami skomplikowana.

Jesionka PKP - Dolina Korabiewki (ok. 12 km).

Opis Jesionki zamieszczono w dziale TRASA 8.

Od zach. krańca peronu szlak wiedzie ku płn. prostopadle do torów obok plantacji świerkowej do wsi Franciszków (ok. 0,5 km). We Franciszkowie obok szkoły na lewo do mostku i obok budynku nr 25 przez rów do kolejnej grupy zagród, przy których poprzeczne droga (ok. 0,6 km). Tutaj na lewo, a po kilkudziesięciu matrach na prawo do skraju lasu (ok. 0,4 km). Stąd w głąb lasu prosto pośród młodych drzewostanów ku zach. aż do kskrzyżowania z żużlową drogą przebiegającą skośnie w stosunku do dotychczasowego kierunku marszu (ok. 0,4 km). Skręcamy na prawo w tę drogę. Po ominięciu drugiego skrzyżowania na lewo w pierwszą napotkaną drogę. Tu droga przechodzi w ścieżkę, która doprowadza do poprzecznego rowu melioracyjnego wśród lasu. Przechodzimy na jego drugi brzeg i dalej ścieżką pośród szpaleru brzozowego. Z lewej prześwitują zagrody wiejskie. Idziemy dalej przez skrzyżowanie prosto lasem, później skrajem lasu deo poprzecznej drogi na skraju wsi Mała Grabina (ok. 2,1 km).

Od wsi w głąb lasu prosto, a potem brzegiem kanału. Pół kilometra dalej mostek i dukt poprzeczny. Stąd prosto nad kanałem do drugiego mostku i innego duktu poprzecznego. Tu skręcamy w lewo, na skrzyżowaniu z drogą - na prawo ku płn. - zach. do kolejnego poprzecznego duktu, gdzie skręcamy w prawo. Po przekroczeniu mostku skrzyżowanie duktów. Za nim w lewo ku płn. - zach. do skrzyżowania duktów (ok. 3,4 km).

Od skrzyżowania szlak zmienia kierunek na płd. - zach. Skręcamy w lewo i idziemy prosto przez kolejne skrzyżowania aż do przecznicy kończącej dukt (ok. 1,4 km). W tym miejscu trasa skręca w prawo, a następnie znów w lewo. Przechodzimy obok rowu do rozstaja dróg, gdzie w lewo do poprzecznej drogi przy ruinach zagród wsi Zabudziska (ok. 0,7 km).

Zabudziska

W pobliżu Zabudzisk w dniu 7 sierpnia 1943 r. doszło do całodziennego boju oddziału partyzanckiego z hitlerowcami. Skoncentrowane w tym rejonie oddziały partyzanckie, po przekroczeniu Rawki zatrzymały się poprzedniego dnia w Popielarni. Ostrzeżeni przez miejscową ludność o zagęszczeniu sił niemieckich, partyzanci dotarli do Zabudzisk w czasie burzowej i parnej nocy. Rano do wsi wtargnęli Niemcy na samochodzie pancernym. Zmusiło to partyzantów do wycofania się do lasu. Okrążeni wycofywali się, kryjąc się w jarach Grabinki i Korabiewki. W rejonie uroczyska Grabie, obok wsi o tej nazwie, w pobliżu ujścia Grabinki do Rawki, potem obok wsi Mogiły, doszło do walki. Po zmroku, wykorzystując falisty i zalesiony teren oddziały partyzanckie wyrwały się z okrążenia. W boju poległo 7 partyzantów.

Szlak prowadzi w prawo skrajem lasu i opuszczonych siedlisk wiejskich, potem pośród sośnin nad rowem ku płn. - wsch. Przed lasem liściastym skręca na lewo trawiastą drogą, dochodząc do dolinki strugi Grabinka (ok. 0.5 km). Tutaj przechodzimy na drugi brzeg po rzuconych na strugę gałęziach, potem dalej duktem do przecznicy, gdzie na prawo do szerokiej żużlowej drogi leśnej (ok. 0.4km). Drogą tą na lewo ku płd. - zach. wśród lasu, w nieco monotonnej wędrówce aż do zabudowań gajówki Prochowy Młynek w Bartnikach, otoczonej lasem. Przy skrzyżowaniu zagospodarowane miejsce wypoczynku: wiaty, ławy, stoły (ok. 1.7 km).

Obok gajówki szlak skręca drogą na prawo, na rozwidleniu w lewą drogę, na skrzyżowaniu ponownie w lewo. Wkrótce po tym ostatnim zakręcie szlaku osiągamy most nad Korabiewką (ok. 0.9km).

Przy moście skrzyżowanie trzech szlaków: szlaku z Jesionki, szlaku Popielarnia - Rawka i szlaku Nieborów - Radziwiłłów.

Dolinka Korabiewki - Grabskie Budy (ok. 2,5 km).

Zachodnim brzegiem Korabiewki w górę rzeczki wzdłuż krawędzi głęboko wciętej dolinki dochodzimy do miejsca, gdzie w bok odchodzi rów i ścieżka. Podążamy nią prosto. Wkrótce trawiasta droga, ślad dawnej drogi jezdnej, która prowadziła w lewo mostem nad Korabiewką, obok zniszczonego dziś młyna Prochowy Młynek. Za rzeką w oddali widać wśród drzew budynek gajówki.

Szlak skręca teraz w prawo, aby po około 50 m skręcić w l ewo i po dalszych 20 m w skos na prawo dróżką leśną. Dochodzimy do miejsca, gdzie nasza dróżka łączy się z dochodzącą z prawej strony drogą leśną. Nieco dalej skrzyżowanie (ok. 1,3 km), skąd prosto prowadzi droga do Radziwiłłowa.

Aby dojść do Skierniewic - Rawki należy skręcić w prawo wzdłuż transzei wojskowej przez las dębowy, później prosto przez las sosnowo - brzozowy. Po osiągnięciu poprzecznej drogi szlak skręca w tę drogę na lewo, doprowadza do rozstaju dróg z trzema głazami (o. 0,6 km). Teraz na prawo skrajem sadu do położonej niżej dolinki Rawki i nad rzeką zgodnie z jej biegiem do jazu i mostu obok byłego Grabskiego Młyna we wsi Grabskie Budy (ok. 0,6 km).

Wieś opisano w dziale TRASA 9.

Grabskie Budy - Skierniewice - Rawka (ok. 3 km).

Szlak prowadzi ku zach. drogą jezdną obok zabudowań i skrajem lasu aż do drogi odchodzącej prostopadle na lewo. Droga ta prowadzi nas dalej pośród pól w pobliże zagród wiejskich osady Ruda.

Ruda.

Nazwa Ruda oznaczała dawniej kuźnicę. W XIII - XVII w. był to zespół warsztatów zakładu hutniczego, z pieca kowalskiego i młota mechanicznego. Warsztat ten poruszany był energią wodną. Czasem kuźnice stawiano przy małych rzeczkach, budując na nich zapory a wodę gromadząc w stawach. Kuźnice zakładano oczywiście w takich miejscach, gdzie była także ruda darniowa jako surowiec i las z drewnem opałowym. O rudzie w tym miejscu wspomina już Długosz w kronice przemarszu wojsk Jagiełły w 1410 r.

Rzeka Rawka nazywała się kiedyś z pewnością Rawa. Od niej nazwano osadę, założoną w XII w. przez Rawitów, późniejszą stolicę województwa, dzisiejszą Rawę Mazowiecką. Nazwa ta jest pochodzenia praindoeuropejskiego i oznacza wolno płynącą, miejscami bagnistą wodę.

Droga biegnie dalej na południe obok kościoła o charakterystycznej wieży ul. Św. Maksymiliana Kolbe do przystanku PKP w Skierniewicach - Rawce na linii kolejowej Skierniewice - Warszawa. Stąd powrót pociągiem do Żyrardowa.